Purdi

Boros Sedekah Pangkal Kaya

“Kalau kita sedekah senyum, maka dapatnya ya hanya senyum. Kalau kita sedekah uang ya dapatnya uang juga…”, begitu kalimat khas Purdi Chandra di acara #pestawirausaha 2010 Balai Kartini dalam rangka Milad IV TDA. “Jadi mari kita boros sedekah, karena hemat sedekah pangkal miskin dan boros sedekah pangkal kaya”